top of page
TAHAN_PROJECT_3.jpg

לקוחות

במהלך השנים האחרונות נתנה החברה שירותי מדידות ותכנון למגוון לקוחות רחב - ליזמים פרטיים  ולגופים ציבורים - שחלקם מפורטים להלן 

משרדי ממשלה

עיריות ורשויות מוניציפליות

חברות ממשלתיות

מוסדות ציבוריים

חברות תשתית